Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

W Nadleśnictwie Bircza dominują siedliska lasu górskiego świeżego oraz lasu wyżynnego świeżego. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są buk i jodła.

Dominującym siedliskiem leśnym jest las górski świeży (49,25%) i las wyżynny świeży (47,42%).

Powierzchniowy udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Bircza i w rozbiciu na obręby leśne, obrazuje poniższy diagram.

Powierzchniowy udział gatunków panujących w poszczególnych typach siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Bircza przedstawiono na poniższym diagramie.

Należy zauważyć wysoką zgodność składów gatunkowych w poszczególnych TSL. Na siedlisku LGŚW (49,3% powierzchni leśnej) największą powierzchnię zajmuje jodła 35,81% i buk 32,08%, ze znacznym udziałem sosny 25,88%. Gatunkami panującymi na LWYŻŚW (47,42% powierzchni leśnej) jest odpowiednio:sosna 37,96%, jodła 33,36% i buk 18,40%.

Nadleśnictwo sukcesywnie przebudowuje drzewostany sosnowe, występujące na gruntach porolnych. Zastosowany rozmiar (tempo) przebudowy wynika z dobrego stanu zdrowotnego tych drzewostanów i z tego tytułu nie należy skracać wieku rębności.

Drzewostany Nadleśnictwa Bircza odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Powierzchniowo i miąższościowo przeważają drzewostany klasy odnowienia. Znaczący jest udział drzewostanów w przedziale wiekowym od 61 do 70 lat.

Strukturę klas wieku w nadleśnictwie przedstawia poniższy diagram.

W skali całego Nadleśnictwa Bircza struktura wiekowa drzewostanów z przewagą starszych klas wieku, jest korzystna w kontekście stosowanych sposobów zagospodarowania rębniami złożonymi ze średnim i długim okresem odnowienia. Rozkład zapasu w klasach i podklasach wieku oraz duży udział drzewostanów w klasie odnowienia zapewnia trwałość lasu i ciągłość użytkowania drzewostanów.

W porównaniu z poprzednimi rewizjami urządzania lasu w Nadleśnictwie Bircza następuje wzrost zasobów drzewnych i przeciętnej zasobności.

Kształtowanie średniej zasobności w poszczególnych rewizjach:

Średni wiek drzewostanów Nadleśnictwa Bircza od I rewizji urządzenia lasu również systematycznie wzrasta.

 

 

 

Źródło danych :

PUL Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026