Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza

Siedziba Nadleśnictwa Bircza mieści się w budynku wolnostojącym. Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe, składa się z dwóch części (część biurowa i pokoje gościnne), połączonych przewiązką komunikacyjną na pierwszym piętrze budynku. Główny segment to część biurowa, w której centralną część zajmuje obszerny hall z wejściem głównym do obiektu oraz klatką schodową.

Wejście główne do Nadleśnictwa znajduje się od strony drogi wojewódzkiej.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed lub za budynkiem.

Budynek jest dostępny w pełni dla osób niepełnosprawnych na poziomie „0”, bezpośrednio przez wejście główne do budynku, poprzez dźwig osobowy. Z uwagi na brak windy nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na innych poziomach budynku.

Osoba niepełnosprawna ma możliwość poproszenia na poziomie 0 wybranych pracowników Nadleśnictwa którzy udzielą pomocy i wszelkich potrzebnych informacji.

Drzwi i przejścia w budynku do wybranych pracowników posiadają szerokość 100 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na poziomie „0” jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można się poruszać z psem asystującym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Żadna z zatrudnionych tutaj osób nie zna języka migowego. W przypadku wcześniejszego umówienia wizyty i zgłoszenia zapotrzebowania na tłumaczenie w języku migowym z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, dołożymy starań o zapewnienie tej formy komunikacji.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny na numer sekretariatu (016) 65 22 280 lub kontakt drogą elektroniczną bircza@krosno.lasy.gov.pl.