Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

 

„Krępak”rezerwat leśny o powierzchni 137,65 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. (M.P. z 1991 roku, Nr 25, poz. 172). W sprawie rezerwatu przyrody „Krępak” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 05.10.2017r.

Położony jest na gruntach miejscowości Korzeniec, w gminie Bircza,
w powiecie przemyskim. Obejmuje oddz.: 188a-c, f, h, ~a, ~b, 189a-d, 190a-c, 191a-b, obrębu Nowe Sady (wg stanu na 01.01.2017 r.).

Rezerwat należy do typu: fitocenotycznych, podtypu: zbiorowisk leśnych (PFi.zl) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: leśnych
i borowych, podtypu: lasów górskich i podgórskich (EL.lgp) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu (rozp. MŚ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody; Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2005 r.).

Powstał w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych
i krajobrazowych lasu jodłowo-bukowego naturalnego pochodzenia, z runem charakterystycznym dla podgórskiej formy buczyny karpackiej oraz ciekawych elementów rzeźby terenu i osobliwości geologicznych. Obok buczyny karpackiej
w jego obrębie występują również fragmenty grądu subkontynentalnego oraz zbiorowisk nieleśnych. Flora naczyniowa liczy około 250 taksonów.

 

„Turnica”rezerwat leśny o powierzchni 150,33 ha, powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 11 grudnia 1995 r. (M.P. z 1996 roku, Nr 5, poz. 59; zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r. Nr 110, poz. 1682). W sprawie rezerwatu przyrody „Turnica” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 26.10.2017r.

 

Położony jest na gruntach miejscowości Makowa, w gminie Fredropol,
w powiecie przemyskim. Obejmuje oddz.: 181a-d, ~a, ~b, 184a-b, 185a-c, ~a, 186a, 187a-d,~a obrębu leśnego Nowe Sady (wg stanu na 01.01.2017 r.).

Rezerwat należy do typu: fitocenotycznych, podtypu: zbiorowisk leśnych (PFi.zl) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: leśnych
i borowych, podtypu: lasów górskich i podgórskich (EL.lgp) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu.

Rezerwat powstał w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu puszczy bukowo-jodłowej, reprezentującej zespół żyznej buczyny karpackiej. Flora naczyniowa liczy około 260 taksonów.

 

„Reberce”rezerwat leśny o powierzchni 191,03 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 11 grudnia 1995 r. (M.P. z 1996 roku, Nr 5, poz. 55). W sprawie rezerwatu przyrody „Reberce” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 12.10.2017r

Położony jest na gruntach miejscowości Wola Korzeniecka, Krajna, Łomna w gminie Bircza, w powiecie przemyskim. Obejmuje oddz.: 143a, b, p, r,~a 144a, b, f-i, ~a, 152a, 153a, ~a, ~b, 154a-d, j, ~a,~b, 156a, ~a obrębu leśnego Bircza (wg stanu na 01.01.2017 r.).

Rezerwat należy do typu: fitocenotycznych, podtypu: zbiorowisk leśnych (PFi.zl) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: leśnych
i borowych, podtypu: lasów górskich i podgórskich (EL.lgp) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych
i krajobrazowych fragmentu lasu jodłowego posiadającego cechy lasu naturalnego. Obok buczyny karpackiej występują tu także fragmenty grądów, łęgów oraz zbiorowisk nieleśnych. Flora naczyniowa liczy około 300 taksonów.

 

„Chwaniów”rezerwat leśny o powierzchni 354,63 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 12 listopada 1996 r. (M.P. z 1996 roku, Nr 75, poz. 675, zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r., Nr 110, poz. 1680
). W sprawie rezerwatu przyrody „Chwaniów” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 26.10.2017r

Położony jest na gruntach miejscowości Jureczkowa i Wojtkówka,
w gminie Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim. Obejmuje oddz.: 246a, b, 247a, ~a, 248a-d, ~a, 249a-d, ~a, 250a-c, ~a, 251a-c, ~a, 252a-c, ~a, 253a-c, ~a, ~b, 254a, ~a, ~b obrębu leśnego Wojtkowa (wg stanu na 01.01.2017 r.).

Rezerwat należy do typu: fitocenotycznych, podtypu: zbiorowisk leśnych (PFi.zl) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: leśnych
i borowych, podtypu: lasów górskich i podgórskich (EL.lgp) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu.

Powstał w celu zachowania „ze względów naukowych i dydaktycznych wspaniale wykształconej reglowej buczyny karpackiej”. Obok niej w obręb rezerwatu ujęto również niewielkie fragmenty zbiorowisk przedplonowych z modrzewiem europejskim Larix decidua i z sosną zwyczajną Pinus sylvestris oraz nieleśnych. Flora naczyniowa liczy blisko 300 taksonów.

 

„Na Opalonym” rezerwat leśny o powierzchni 216,93 ha. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. (M.P. z 1996 roku, Nr 75, poz. 687, zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r.  Nr 110, poz. 1681). W sprawie rezerwatu przyrody „Na Opalonym” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 05.10.2017r

Położony jest na gruntach miejscowości Wojtkówka i Wojtkowa, w gminie Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim. Obejmuje oddz.: 105a-d, 106a-b, 107a, ~a, ~b, 114a-b, ~a, 115a-f, ~a, 116a-b, ~a, 117a, ~a, ~b obrębu leśnego Wojtkowa (wg stanu na 01.01.2017 r.).

Rezerwat należy do typu: fitocenotycznych, podtypu: zbiorowisk leśnych (PFi.zl) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: leśnych
i borowych, podtypu: lasów górskich i podgórskich (EL.lgp) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu.

Powstał w celu zachowania „ze wzgledów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnego zbiorowiska buczyny karpackiej porastającej zbocze poprzecinane licznymi potokami”. Towarzyszą mu fragmenty bagiennej oszyny górskiej Caltho-Alnetum. Flora naczyniowa liczy około 170 taksonów.

 

„Nad Trzciańcem”rezerwat leśny o powierzchni 182,11 ha. Został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 84/2000 z dnia 10 kwietnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2000 r., Nr 29, poz. 242). W sprawie rezerwatu przyrody „Nad Trzciańcem” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 12.10.2017r

 

Położony jest na gruntach miejscowości Trzcianiec, w gminie Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim. Obejmuje oddz.: 231b-d, 232a-c, 233a-d, ~a, 234b-d, ~b, 235b-d, 236c-d obrębu leśnego Wojtkowa (wg stanu na 01.01.2017 r.).

Rezerwat należy do typu: fitocenotycznych, podtypu: zbiorowisk leśnych (PFi.zl) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: leśnych
i borowych, podtypu: lasów górskich i podgórskich (EL.lgp) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu.

Powstał w celu zachowania „ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconego zbiorowiska buczyny karpackiej w formie reglowej,
z występującym w jego runie szeregiem gatunków roślin chronionych oraz licznych osobliwości dendrologicznych”. Na niewielkich fragmentach występuje bagienna oszyna górska Caltho-Alnetum. Flora naczyniowa liczy ponad 170 taksonów.

 

„Kalwaria Pacławska”rezerwat krajobrazowy o powierzchni 173,23 ha, utworzony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 maja 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001 roku, Nr 38, poz. 643). W sprawie rezerwatu przyrody „Kalwaria Pacławska” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 06.10.2017r.

 

Położony jest na gruntach miejscowości Huwniki i Nowosiółki Dydyńskie, w gminie Fredropol, w powiecie przemyskim. Obejmuje oddz.: 28a-c, 29a-k, 30a-g, 31a-d, ~a, 32a-j, ~a, ~b, ~c, 33a-d, ~a, ~b obrębu leśnego Nowe Sady (wg stanu na 01.01.2017 r.).

Rezerwat należy do typu: krajobrazów, podtypu: krajobrazów naturalnych (PKr.kn) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: typu: leśnych i borowych, podtypu: lasów górskich i podgórskich (EL.lgp) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu.

Powstał w celu zachowania „ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowo-jodłowego oraz elementów krajobrazu kulturowego”. Na szatę roślinną składa się: podgórska forma buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum oraz kwaśna buczyna górska Luzulo luzoluidis-Fagetum typicum. W rezerwacie znajduje się stanowisko kłokoczki południowej oraz cisa pospolitego. Znajduje się tu szereg malowniczo położonych kaplic i kapliczek „kalwaryjskich” połączonych ścieżkami, które często przemierzają rzesze pielgrzymów.

 

„Kopystanka” rezerwat krajobrazowy o powierzchni 188,67 ha. Został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001 roku, Nr 83, poz. 1458). W sprawie rezerwatu przyrody „Kopystańka” obowiązuje Zarządzenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 12.10.2017r.

 

Położony jest na gruntach miejscowości Kopystno i Posada Rybotycka, w gminie Fredropol, w powiecie przemyskim. Na gruntach nadleśnictwa obejmuje oddz.: 49a-g, 50a-f, h, ~a, 51a-c, ~a obrębu leśnego Nowe Sady (wg stanu na 01.01.2017 r.), o powierzchni 146,62 ha.

Rezerwat należy do typu: krajobrazów, podtypu: krajobrazów naturalnych (PKr.kn) – klasyfikacja wg głównego przedmiotu ochrony oraz do typu: różnych ekosystemów, podtypu: lasów i łąk (EE.lł) – klasyfikacja wg głównego typu ekosystemu.

Celem ochrony jest „zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska ostrożnia siedmiogrodzkiego Cirsium decussatum, zbiornika roślinności kserotermicznej góry "Kopystanka" oraz drzewostanów wykształconych w formie podgórskiej buczyny karpackiej”. Na szatę roślinną składa się: podgórska forma buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum, łęg podgórski Carici remotae-Fraxinetum oraz murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea. W jego obrębie odnotowano ślady działalności człowieka z okresu średniowiecza – odkryto tu pozostałości grodu pierścieniowatego z XI w.