Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko referenta ds leśnych lub podleśniczego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko referenta ds leśnych lub podleśniczego

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko:

referent ds. leśnych (w przypadku braku egzaminu do Służby Leśnej)

podleśniczy (w przypadku zdanego egzaminu do Służby Leśnej)

I. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza tel. 16 652 22 80 e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru: 

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 39 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 21.12.2021 r. w sprawie naboru na stanowisko pracy referent ds. leśnych/podleśniczy w Nadleśnictwie Bircza (NK.0210.1.39.2021)

III. Adresaci naboru 

Pracownicy aktualnie zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych PGL LP. Osoby, które na dzień 02.04.2020 r. posiadały status pracownika PGL LP, a których rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z wprowadzeniem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 03.04.2020 r. spójnej polityki kadrowej.

IV. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust. 2 (z wyłączeniem pkt. 6) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1275).

2. Odbyty staż w Lasach Państwowych

3. Wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne

4. Posiadanie prawa jazdy kat. B

5. Posiadanie lub dysponowanie osobowym samochodem prywatnym, który może być wykorzystany do celów służbowych

V. Wymagania fakultatywne (preferowane):

1. Podstawowa znajomość Systemu lnformatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz obsługi rejestratora i stanowiska leśniczego (w tym aplikacji Leśnik, Brakarz,).

2. Znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką leśną i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.

3. Dodatkowe kwalifikacje oraz kursy przydatne na stanowisku pracy referenta ds. leśnych /podleśniczego

4. Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu biurowego MS Office.

5. Znajomość języków obcych (preferowany język angielski i niemiecki)

6. Predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

VI. Ramowy zakres wykonywanych zadań:

1. Wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.

2. Nadzór nad przebiegiem prac wykonywanych w leśnictwie systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robot.

3. Dokonywanie obmiarów robot i odbiórki drewna.

4. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. 5. Roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem, ochrony granic i majątku Nadleśnictwa, ochrona lasów i obiektów leśnych przed pożarem.

6. Wykonywanie obowiązków z zakresu ochrona przyrody.

7. Wspieranie działań Nadleśnictwa w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony po zatrudnieniu.

VII. Warunki zatrudnienia:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w przypadku otrzymania pozytywnej opinii pracy

3. Praca na stanowisku: referent ds. leśnych do czasu zdania egzaminu do Służby Leśnej warunkującego nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r.w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz wynagradzania w Służbie Leśnej, a po zdanym egzaminie stanowisko: Podleśniczy. 4. System wynagradzania zgodny z obowiązującymi przepisami w PGL LP 5. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).

5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko. (załącznik nr 2)

7. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać :  osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ; pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza lub elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl w terminie do 27.12.2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia)

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko referenta ds. leśnych/podleśniczego”

1. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

2. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

IX. Pozostałe informacje:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.

2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.

6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji. 7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 .

Zbigniew Kopczak Nadleśniczy

Załączniki do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko.

3. Załącznik nr 3- oświadczenie

OGŁOSZENIE Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko referenta ds. administracji w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

OGŁOSZENIE Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko referenta ds. administracji w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny

na stanowisko referenta ds. administracji w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

I. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza,

Stara Bircza 99,

37 – 740 Bircza,

tel. 16 652 22 80 ,

e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 36 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 18.11.2021 r. w sprawie naboru na stanowisko pracy referent ds. administracji w dziale Administracyjno-Gospodarczym w Nadleśnictwie Bircza (NK.0210.1.36.2021)

III. Adresaci naboru 

Pracownicy aktualnie zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych PGL LP

Osoby, które na dzień 02.04.2020 r. posiadały status pracownika PGL LP, a których rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z wprowadzeniem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 03.04.2020 r. spójnej polityki kadrowej.

IV. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych,

3. Korzystanie z pełni praw publicznych,

. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,

6. Dobra znajomość obsługi komputera (Windows 10, pakiet Office)

7. Wykształcenie średnie (preferowane: leśne, informatyka i pokrewne)

8. Znajomość systemu informatycznego LP, EZD

V. Wymagania fakultatywne (preferowane):

1. Wykształcenie wyższe.

2. Ukończone studia podyplomowe lub kursy dodatkowe z zakresu informatyki, w szczególności w zakresie konfiguracji i administracji sieciami lokalnymi.

3. Ukończone studia podyplomowe lub kursy dodatkowe z zakresu PZP,

4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie wykonywanych zadań.

5. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, dyspozycyjność.

6. Doświadczenie w zakresie pracy na podobnych stanowiskach

7. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

8. Pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność i rzetelność, sumienność i dokładność, radzenie sobie ze stresem i z pracą pod presją czasu, komunikatywność, systematyczność, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

VI. Ramowy zakres wykonywanych zadań:

1. Całokształt prac związanych z administrowaniem siecią WAN LP na poziomie Nadleśnictwa, w tym m.in. obsługa stacji roboczych w sieci (dodawanie, edycja, usuwanie), obsługa użytkowników sieci (nadawanie, edycja i odbieranie uprawnień);

2. Administrowanie Systemem Informatycznym Lasów Państwowych na szczeblu Nadleśnictwa;

3. Administrowanie wszystkimi komputerami stacjonarnymi oraz przenośnymi w zasobach jednostki (instalacja systemów operacyjnych, środowisk produkcyjnych, sterowników oraz oprogramowania specjalistycznego, niezbędnego do prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń);

4. Administrowanie urządzeniami przenośnymi, wykorzystywanymi w leśnictwach, tzw. rejestratorami leśniczego - analogicznie do komputerów.

5. Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym w firmie (w tym przede wszystkim kontrola nad aktualnością licencji na oprogramowanie);

6. Ścisła i stała współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za całokształt spraw, związanych z realizacją zamówień publicznych w nadleśnictwie (m.in. przygotowywanie postępowań przetargowych, realizacja zamówień zwolnionych z ustawy PZP i inne);

7. Zastępowanie w/w pracownika w obowiązkach, w przypadku jego nieobecności.

VII. Warunki zatrudnienia:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w przypadku otrzymania pozytywnej opinii pracy

3. Wynagrodzenie wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 roku z późniejszymi zmianami

4. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).

5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko. (załącznik nr 2)

7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 3)

8. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać : osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza , elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl w terminie do 24.11.2021 r. do godz. 1500 (decyduje data doręczenia) Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko referenta ds. administracji”. 1. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

2. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

IX. Pozostałe informacje:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.

2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji. – 4 – Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza Tel.: +48 16 652-22-80, fax: +48 16 652-22-81, e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl www.krosno.lasy.gov.pl/bircza Nadleśnictwo Bircza

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.

6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji.

7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 1500 .

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

ogłasza nabór

na stanowisko księgowego

w Dziale finansowo-księgowym

(umowa na zastępstwo)

 

Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza,

Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza

tel. 16 652 22 80

e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.p

 

 

 Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych,

3. Korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,

6. Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość) lub studia podyplomowe w powyższym zakresie

7. Dobra znajomość zasad ewidencji księgowej

8. Dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Windows 7/10).

 

 Wymagania fakultatywne (preferowane):

1. Znajomość ustawy o lasach, rachunkowości oraz przepisów podatkowych

2. Ukończone szkolenia, kursy z zakresu finansów i księgowości, prawa podatkowego.

3. Znajomość zasad gospodarki finansowej w PGL LP.

4. Znajomość zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

5. Doświadczenie w zakresie pracy w komórkach finansowo-księgowych.

6. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

7. Pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność i rzetelność, sumienność i dokładność, radzenie sobie ze stresem i z pracą pod presją czasu, komunikatywność, systematyczność, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

Ramowy zakres wykonywanych zadań:

1. Dekretowanie i księgowanie dokumentów ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze w systemie SILP

2. Rozliczanie podatku od towarów i usług.

3. Rozliczanie podatków lokalnych.

4. Rejestracja Faktur w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

5. Uzgadnianie sald kont księgowych.

6. Sprawdzanie pod względem formalno –rachunkowym dowodów księgowych

7. Uczestniczenie w pracach nad sporządzaniem sprawozdań finansowych okresowych i rocznych

8. Zastępstwo pracownika w zakresie Gospodarki Towarowej – magazyn drewna.

9. Archiwizacja dokumentów związanych z zakresem czynności

10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

 

Warunki zatrudnienia:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Umowa o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo)- art.25 1 § 4 pkt 1 – pełny etat

3. Wynagrodzenie wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 roku z późniejszymi zmianami

4. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).

5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko. (załącznik nr 2)

7. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

 

Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać :

-osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;

-pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza ;

-elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl

w terminie do 08.07.2021 r.do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia)

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko księgowego w Nadleśnictwie Bircza”.

1. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

2. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

 

 Pozostałe informacje:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.

2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.

6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji.

7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 .

Załączniki do pobrania:

-Ogłoszenie o naborze

-Zał. nr 1 Klauzulu informacyjca RODO

-Zał. nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych