Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

OGŁOSZENIE

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko:

instruktor techniczny (w przypadku braku egzaminu do Służby Leśnej)

podleśniczy (w przypadku zdanego egzaminu do Służby Leśnej)

 

 I. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza,

Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza

tel. 16 652 22 80

e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

 

II. Tryb prowadzenia naboru:

 

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 19.08.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu zasad przeprowadzenia rekrutacji w Nadleśnictwie Bircza (NK.0210.1.25.2022)

 

III. Adresaci naboru

 •    Pracownicy aktualnie zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych PGL LP
 •    Osoby, które na dzień 02.04.2020 r. posiadały status pracownika PGL LP, a których

   rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z wprowadzeniem przez Dyrektora

   Generalnego Lasów Państwowych w dniu 03.04.2020 r. spójnej polityki kadrowej.

 

IV. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

 1. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust. 2 (z wyłączeniem pkt. 6) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 762).
 2. Odbyty staż w Lasach Państwowych
 3. Wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B
 5. Posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych.
 6. Znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką leśną

 

 

V. Wymagania fakultatywne (preferowane):

 1. Podstawowa znajomość Systemu lnformatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz obsługi rejestratora i stanowiska leśniczego (w tym aplikacji Leśnik, Brakarz,).
 2. Znajomość uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych
 3. Dodatkowe kwalifikacje oraz kursy przydatne na stanowisku pracy instruktora technicznego/podleśniczego
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu biurowego MS Office.
 5. Znajomość języków obcych (preferowany język angielski i niemiecki)
 6. Pożądane cechy osobowości: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

VI. Ramowy zakres wykonywanych zadań:

 1. Wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.
 2. Nadzór nad przebiegiem prac wykonywanych w leśnictwie systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robot.
 3. Dokonywanie obmiarów robot i odbiórki drewna.
 4. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów oraz sporządzanie stosownej dokumentacji.
 5. Roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem, ochrony granic i majątku Nadleśnictwa, ochrona lasów i obiektów leśnych przed pożarem.
 6. Wykonywanie obowiązków z zakresu ochrona przyrody.
 7. Wspieranie działań Nadleśnictwa w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa.

 

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

VII. Warunki zatrudnienia:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony - w przypadku otrzymania pozytywnej opinii pracy.
 3. Zatrudnienie na stanowisku:  podleśniczy lub instruktor techniczny, w przypadku braku egzaminu do Służby Leśnej do czasu zdania egzaminu do Służby Leśnej warunkującego nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz wynagradzania w Służbie Leśnej, a po zdanym egzaminie stanowisko: Podleśniczy.
 4. System wynagradzania zgodny z obowiązującymi przepisami w PGL LP
 5. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

 1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu,    adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2.             Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).
 3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).
 4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).
 5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)
 6.             Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2), opatrzone własnoręcznym podpisem
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku instruktora technicznego/podleśniczego, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (załącznik nr 3)
 8. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy składać :
 • osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
 • pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
 • elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl

           w terminie do 31.08.2022r. do godz. 1500 (decyduje data doręczenia)

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:

        „Oferta pracy na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego”

 1. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
 1. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

 

IX. Pozostałe informacje:

 1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu

naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

 1. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji (pocztowy lub e-mailowy) lub telefonicznie.
 2. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.
 3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 4. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.
 5. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły elektronicznie- zostaną trwale usunięte..
 6. Dodatkowych informacji udziela st. ref. ds. pracowniczych Bernadetta Koterbicka pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500.

 


Zbigniew Kopczak
Nadleśniczy
 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko.
 3. Załącznik  nr 3- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Instruktora Technicznego/Podleśniczego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko st. referenta/specjalisty ds. zamówień publicznych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko st. referenta/specjalisty ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko
st. referenta/specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno -Gospodarczym


I. Organizator rekrutacji:
Nadleśnictwo Bircza,
Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza
tel. 16 652 22 80
e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl


II. Tryb prowadzenia naboru:
 Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów
Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników,
rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 16
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 20.06.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu
zasad przeprowadzenia rekrutacji (NK.0210.1.16.2022)


III. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
1. Wykształcenie wyższe
2. Ukończone studia lub studia podyplomowe- bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Ukończone kursy, szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych.
4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku pracy.
7. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office, Outlook).
8. Co najmniej 3-letni staż pracy


IV. Wymagania fakultatywne (preferowane):
1. Prawo jazdy kat. B
2. Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność i odpowiedzialność.
3. Znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych.

V. Ramowy zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem dokumentacji
przetargowych, wszczynanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez nadleśnictwo na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z ustawą PZP.
2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powołanych do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Sporządzanie planu zamówień publicznych oraz planu postępowań.
4. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w EZD.
5. Sporządzanie stosownej sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.
6. Pełnienie funkcji „Koordynatora ds. zamówień publicznych” w nadleśnictwie
7. Nadzór nad prawidłowością stosowania prawa zamówień publicznych oraz procedur przetargowych wynikających z innych uregulowań w jednostce,
8. przygotowywanie projektów umów, porozumień i zleceń,
9. prowadzenie niezbędnych ewidencji i rejestrów,
10. publikacja ogłoszeń i informacji z zakresu zamówień publicznych wraz z obsługą platform do komunikacji elektronicznej,
11. przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowań w sprawach zamówień publicznych,
12. Wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania oraz wniosków zakupowych, określaniu kryteriów
wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych warunków umowy,
13. Prowadzenie całości spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Nadleśnictwie, a w szczególności:
a) opracowywanie rocznych planów poprawy warunków pracy i nakładów środków finansowych na BHP w Nadleśnictwie,
b) dokonywanie okresowych analiz warunków BHP i terminowe sporządzanie informacji z zakresu:
- realizacji planów BHP,
-kontroli stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń,
-wypadków przy pracy oraz przyczyn ich powstawania,
-zagrożeń powodujących wypadki i choroby zawodowe,
c) prowadzenie na bieżąco rejestrów i ewidencji:
- wypadków przy pracy,
- wypadków w drodze do pracy i w drodze z pracy,
-przypadków stwierdzenia chorób zawodowych.
d) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych i stanowiskowych z zakresu BHP,
e) sporządzanie rocznych sprawozdań z wypadków przy pracy i chorób
zawodowych,
f) opracowywanie kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
Szczegółowy zakres obowiązków przedstawiony zostanie po zatrudnieniu.

VI. Warunki zatrudnienia:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, umowa o prace zostanie poprzedzona umową na okres próbny
3. Wynagrodzenie wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 roku z późniejszymi zmianami
4. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.


VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :
1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu,
adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu
podczas procesu rekrutacji).
3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały
do wglądu podczas procesu rekrutacji).
4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe, w tym. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach z zakresu przepisów Prawa zamówień publicznych (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).
5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2),
opatrzone własnoręcznym podpisem
7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych
niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do
czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww.
stanowisku (załącznik nr 3)
8. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym
podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.


VIII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Wymagane dokumenty należy składać :
osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl (dokumenty przesłane w tej formie należy przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików); w terminie do 28.06.2022 r. do godz. 1400 (decyduje data doręczenia)
Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:„Oferta pracy na stanowisko st. referenta/specjalisty ds.ds. zamówień publicznych”
2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

3. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, bez wcześniejszego wezwania o uzupełnienie.


IX. Pozostałe informacje:
1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu
naboru– rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.
2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji lub telefonicznie.
3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.
4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.
6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły elektronicznie- zostaną trwale usunięte..
7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod
numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.


Zbigniew Kopczak
Nadleśniczy


Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko.
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych
niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o
stanie zdrowia pozwalającym

 


Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko referenta ds. administracji

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko referenta ds. administracji

OGŁOSZENIE
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko
referenta ds. administracji w Dziale Administracyjno - Gospodarczym


I. Organizator rekrutacji:
Nadleśnictwo Bircza,
Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza
tel. 16 652 22 80
e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl
II. Tryb prowadzenia naboru:
Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 20.06.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu zasad przeprowadzenia rekrutacji (NK.0210.1.17.2022)
III. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
3. Dobra znajomość obsługi komputera (Windows 10, pakiet Office).
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
5. Posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych
IV. Wymagania fakultatywne (preferowane):
1. Ukończone studia z zakresu administracji i doświadczenie zawodowe.
2. Ukończone szkolenia, kursy przydatne na aplikowanym stanowisku
3. Doświadczenie w zakresie pracy biurowej.
4. Wysokie zdolności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
5. Dyskrecja i lojalność.

6. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, dyspozycyjność.
7. Znajomość zasad prowadzenia sekretariatu.
8. Znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
V. Ramowy zakres wykonywanych zadań:
1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Nadleśnictwa.
2. Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji.
3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obiegiem dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Nadleśnictwa
4. Przyjmowanie i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentacji wewnętrznej i pism wychodzących.
5. Obsługa centrali – telefonii IP, faxu.
6. Koordynacja przyjęć interesantów.
7. Odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji.
8. Obsługa poczty internetowej.
VI. Warunki zatrudnienia:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Umowa o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo)- art.25 1 § 4 pkt 1 – pełnyetat
 3. Wynagrodzenie wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 roku z późniejszymi zmianami
4. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :
1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu,
adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).
3. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).
4. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2),opatrzone własnoręcznym podpisem
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
referenta ds. administracji, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (załącznik nr 3)
7. Kserokopie i skany dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym
podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Wymagane dokumenty należy składać :
osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740
Bircza; elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl (dokumenty przesłane w tej formie należy przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików);w terminie do 27.06.2022 r. do godz. 1400 (decyduje data doręczenia)
Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:
„Oferta pracy na stanowisko referenta ds. administracji”
2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
3. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą
przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w
przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, bez wcześniejszego
wezwania o uzupełnienie.
IX. Pozostałe informacje:
1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu
naboru– rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.
2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na
wskazany adres do korespondencji lub telefonicznie.
3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia
wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.
4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub
zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.
5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.
6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do
kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły
elektronicznie- zostaną trwale usunięte..
7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod
numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500.

 

 

Zbigniew Kopczak
Nadleśniczy

 

Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko.
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych
niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o
stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. administracji

 

 


OGŁOSZENIE Nabór zewnętrzny na stanowisko Podleśniczego lub instruktora technicznego

OGŁOSZENIE Nabór zewnętrzny na stanowisko Podleśniczego lub instruktora technicznego

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko: instruktor techniczny / podleśniczy

 

I. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza tel. 16 652 22 80 e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru: Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 30.03.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu zasad przeprowadzenia rekrutacji w Nadleśnictwie Bircza

III. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust.

2 (z wyłączeniem pkt. 6) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.). 2. Odbyty staż w Lasach Państwowych

3. Wykształcenie wyższe leśne

4. Posiadanie prawa jazdy kat. B

5. Posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych

 

IV. Wymagania fakultatywne (preferowane):

1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz obsługi rejestratora i stanowiska leśniczego (w tym aplikacji Leśnik, Brakarz,).

2. Znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką leśną i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.

3. Dodatkowe kwalifikacje oraz kursy przydatne na stanowisku pracy instruktora technicznego/podleśniczego

 4. Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu biurowego MS Office.

5. Znajomość języków obcych (preferowany język angielski i niemiecki)

6. Preferowane miejsce zamieszkania na terenie Nadleśnictwa Bircza

7. Pożądane cechy osobowości: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

V. Ramowy zakres wykonywanych zadań:

1. Wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.

2. Nadzór nad przebiegiem prac wykonywanych w leśnictwie systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robot.

3. Dokonywanie obmiarów robot i odbiórki drewna.

4. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. 5. Roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem, ochrony granic i majątku Nadleśnictwa, ochrona lasów i obiektów leśnych przed pożarem.

6. Wykonywanie obowiązków z zakresu ochrona przyrody.

7. Wspieranie działań Nadleśnictwa w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony po zatrudnieniu.

VI. Warunki zatrudnienia:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony - w przypadku otrzymania pozytywnej opinii pracy

3. Praca na stanowisku: instruktor techniczny do czasu zdania egzaminu do Służby Leśnej warunkującego nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz wynagradzania w Służbie Leśnej, a po zdanym egzaminie stanowisko: Podleśniczy.

4. System wynagradzania zgodny z obowiązującymi przepisami w PGL LP

5. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).

5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2), opatrzone własnoręcznym podpisem

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Instruktora Technicznego/podleśniczego, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (załącznik nr 3)

8. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać :  osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza  elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl w terminie do 14.04.2022 r. do godz. 1500 (decyduje data doręczenia) Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego”

2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

3. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

 

IX. Pozostałe informacje:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.

2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji lub telefonicznie.

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.

– 6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły elektronicznie- zostaną trwale usunięte.

7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 1500 .

 

Zbigniew Kopczak Nadleśnicz