Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bircza informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia*, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bircza.

*grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia odbywać się będzie na warunkach określonych w art. 37 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.672 ze zm.), po uznaniu, że  jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów   Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny mieć uregulowany stan prawny potwierdzony wpisem do księgi wieczystej, bez obciążeń z tytułu hipoteki.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, mogą kontaktować się z tut. Nadleśnictwem na adres: Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, adres e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl, tel.: 16 65 22 280.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

Zbigniew Kopczak