Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Oświadczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza

Oświadczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza

13 lipca 2023 r., wykonując ostateczną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu, zn.PINB.VF.5190.1.2022 (z decyzją można zapoznać się na stronie internetowej Nadleśnictwa Bircza pod adresem: https://bircza.krosno.lasy.gov.pl/documents/149119/47698605/Decyzja+PINB+w+Przemy%C5%9Blu/c5ab8b69-85a7-fccb-a675-e8cc4b3a6df3), Nadleśnictwo Bircza zleciło i zrealizowało za pośrednictwem firmy zewnętrznej, usunięcie barakowozu, stanowiącego samowolę budowlaną, z nieruchomości własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 492, położonej w miejscowości Makowa, Gmina Fredropol.

W ocenie PINB w/w obiekt, mieszczący się prawnie w kategorii budowli, stanowił samowolę budowlaną, z uwagi na brak uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia faktu posadowienia obiektu na gruncie.

Barakowóz został wwieziony na nieruchomość w zarządzie Nadleśnictwa nocą, w listopadzie 2021r., bez wiedzy i zgody Nadleśnictwa. Z obiektu od początku korzystali, w różnych odstępach czasu, prawdopodobnie aktywiści Inicjatywy Dzikie Karpaty (różne osoby korzystające zamiennie z barakowozu). Osoby te zawsze zgodnie odmawiały wskazania właściciela obiektu lub nie były  w stanie wskazać, kto jest jego właścicielem. Nałożenie przez PINB obowiązku rozbiórki barakowozu było konsekwencją nieustalenia właściciela obiektu/inwestora (art. 52 ustawy Prawo budowlane). Nadleśnictwo Bircza obowiązane było wykonać decyzję PINB na własny koszt
i własnym staraniem, co też w dzisiejszym dniu uczyniło.

Należy zaznaczyć, że przedmiotowe miejsce zlokalizowane jest w strefie nadgranicznej,
w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą, gdzie toczą się działania wojenne, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa.

Przy wykonywaniu nakazu rozbiórki (usunięcia barakowozu z lokalizacji) obecni byli, poza pracownikami Służby Leśnej, funkcjonariusze policji, jako asysta, przeciwdziałająca ewentualnemu konfliktowi, który mógł powstać oraz ulec eskalacji przy procesie rozbiórki. Charakter działań policji uległ zmianie po odnalezieniu na terenie prowadzonych działań środków odurzających (narkotyków). Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzić będzie policja, u której można zasięgać informacji.

Barakowóz i inne rzeczy ruchome z nieruchomości Skarbu Państwa zostały przetransportowane do miejsca depozytu, wskazanego przez Starostę Powiatu Przemyskiego, zgodnie z przepisami ustawy z 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 501). Teren został uporządkowany.

Poza samą budowlą, z terenu obozowiska Inicjatywy Dzikie Karpaty Nadleśnictwo Bircza usunęło odpady w ilości około 7 m3.

Wszelkie czynności związane z przebiegiem usuwania samowoli budowlanej zostały zarejestrowane w formie materiału filmowego, została także sporządzona dokumentacja zdjęciowa.

Ze zdumieniem zapoznaję się z nieprawdziwymi informacyjnymi pomawiającymi pracowników Służby Leśnej, pojawiającymi się w przestrzeni publicznej o wdarciu się do baraku, forsowaniu drzwi wejściowych, o udanej próbie dostania się do baraku ok. godz. 9.00, w sytuacji, gdy funkcjonariusze mieli nieutrudniony dostęp do baraku od godz. 7.00. Działania Nadleśnictwa, wbrew temu co przekazują aktywiści, nie były ukierunkowane na tłumienie protestu, na chęć zysku, nie były też wynikiem zamiaru dewastowania przyrody; były wynikiem konieczności przywrócenia stanu zgodnego z prawem, co bez trudu każdy powinien dostrzec.

Nadleśnictwo Bircza nigdy nie kwestionowało prawa do protestu, prawa do wyrażania opinii przez każde środowisko, przez osoby indywidualne, wyrażania opinii, nawet krytycznych wobec prowadzonej przez nadleśnictwo gospodarki leśnej. Oczekuje jednak, aby odbywało się to
z pełnym poszanowaniem prawa, bez akceptacji wobec bezprawnych działań.

 

Zbigniew Kopczak