Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne

Na terenie nadleśnictwa formy ochrony przyrody w postaci użytków ekologicznych uznano Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 listopada 2002 r. i Uchwałą Nr LVIII/445/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2002 r. oraz ustalono Uchwałą Nr LXXV/75/2022 Rady Gminy Bircza z dnia 22 września 2022r i Uchwałą Nr LVIII/411/2022 Rady Gminy Fredropol z dnia 9 grudnia 2022r..

Łączna powierzchnia użytków wynosi 394,06 ha (26 zespołów i 12 pojedynczych obiektów).

 

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Bircza utworzono w celu ochrony pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, to jest: kęp drzew i krzewów, torfowisk, płatów nie użytkowanej roślinności, bagien, muraw kserotermicznych oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsc ich przebywania i rozrodu.

Użytki ekologiczne znajdujące się na terenach dawnych wsi to głównie pozostałości przydomowych sadów owocowych, inne to zarośla wierzbowe w strefie łęgów, reprezentowane przez wikliny nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis oraz zarośla wierzby uszatej Chaerophyllum hirsutum-Salix aurita.

 

Na większości użytków w wyniku postępującej sukcesji występują zarośla
z tarniną i głogiem, tzw. czyżnie Rubo fruticosi-Prunetum spinosae. Użytki występujące na mokrych i wilgotnych łąkach porastają ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe Filipendulo-Gieranietum, ziołorośla z miętą długolistną Filipendulo-Menthetum longifoliae i ziołorośla sitowe Scirpetum silvatici.

Na szczególną uwagę zasługują użytki ekologiczne w obrębie Nowe Sady: na terenie leśnictwa Borysławka skupisko jałowca Juniperis communis oraz rzadkich roślin kserotermicznych, natomiast na terenie leśnictwa Posada Rybotycka stanowisko rzadkiego gatunku – ostrożenia siedmiogrodzkiego Cirsium decussatum.