Asset Publisher Asset Publisher

Back

Oświadczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 04 lipca 2023 r.

Oświadczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 04 lipca 2023 r.

Stara Bircza, 05.07.2023r.

 

 

 

Oświadczenie

Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza

w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 04 lipca 2023r.

 

 

       W dniu 04 lipca 2023r. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pt. „W roku wyborczym tną drzewa na potęgę. Chodzi o gigantyczne dochody. Z Nadleśnictwa Bircza ma wyjechać 36 tys. ciężarówek
z drewnem”. W niniejszym artykule zamieszczono szereg manipulacji, nieprawdziwych sugestii i prób wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Bez wątpienia taką treścią, szczególnie oddziałującą
na opinię publiczną, jest informacja, jakoby Nadleśnictwo Bircza planowało wycinkę surowca drzewnego o łącznej miąższości 1,5 mln m3 (!) - „1,5 mln m sześc. drewna zaplanowali wywieźć do 2026 roku”,
co jest oczywistą manipulacją faktami.

Wobec powyższego wyjaśniam:

  1.  1,4 mln m3  (a nie 1,5 mln m3) to całkowita ilość drewna, jaka jest pozyskiwana w drzewostanach naszej jednostki, w całym, 10-letnim okresie obowiązywania Planu Urządzenia Lasu (dalej w skrócie PUL), z czego 1,2 mln m3 to drewno użytkowe, które jest wprowadzane do obrotu rynkowego. Zakres obecnie realizowanych prac, do wykonania których zobligowano Nadleśnictwo Bircza, wynika
    z aktualnie obowiązującego „Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026”, zatwierdzonego przez właściwego ministra. Realizujemy aktualny PUL już od 7 lat, a wykonanie zaplanowanych zabiegów gospodarczych przebiega zgodnie z upływem czasu. Do zakończenia ich realizacji, tj. do końca 2026r., Nadleśnictwo Bircza pozyska łącznie około 379 tyś. m3 surowca drzewnego, a nie, jak twierdzi Gazeta Wyborcza, 1,5 mln m3. Poza zadaniami wynikającymi z PUL, Nadleśnictwo Bircza nie planuje żadnych dodatkowych prac.

 

  1.  Wiek rębności dla poszczególnych gatunków drzew wynika bezpośrednio z PUL i wartości te nie były w żaden sposób modyfikowane. Od zatwierdzenia PUL przez ministra w 2017r. wartości te pozostają niezmienione i są respektowane w procesie planowania zabiegów gospodarczych. Informacja
    o rzekomym obniżeniu wieku rębności w PUL jest kolejną manipulacją i wprowadzeniem opinii publicznej w błąd.

 

  1.  W roku 2023 zaplanowano do realizacji zabiegi gospodarcze, w wyniku których pozyskane zostanie łącznie 123 500 m3 surowca drzewnego. Na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia zrealizowano plan w 41%, tzn. pozyskano ok. 51 tyś. m3 surowca, a do pełnej realizacji planu pozostało jeszcze 72,5 tyś m3.

 

  1.  W odniesieniu do zacytowanych przez GW słów Michała Szczerby, posła KO, jakoby „wycinka nagle przyspieszyła” i „w tym roku jest największe skumulowanie tej wycinki”, sugerując jednocześnie,
    iż ma to związek z rokiem wyborczym, nadleśnictwo prezentuje poniżej rozmiar pozyskania surowca drzewnego, zrealizowanego w latach 2017-2023:

Rok planu

Rozmiar użytkowania [m3/rok]

2017

127 404

2018

123 337

2019

120 005

2020

103 269

2021

123 049

2022

124 066

2023

123 500 (wartość planowana)

Jak wynika z powyższej tabeli oraz grafiki, coroczny rozmiar użytkowania w Nadleśnictwie Bircza, wynikający z PUL, oscyluje w granicach 120-127 tyś m3 i wartości te w każdym roku są ze sobą porównywalne. Wyjątkiem był tu rok 2020, w którym, w wyniku wybuchu pandemii choroby COVID-19 nie udało nam się zrealizować wszystkich zadań w pełnym wymiarze. Rzekome przyspieszenie procesu wycinki oraz jej kumulacja w roku wyborczym (2023) jest oczywistą nieprawdą.

Przedstawione w artykule informacje o nieprawidłowej gospodarce Nadleśnictwa Bircza, zwiększeniu rozmiaru użytkowania czy obniżaniu wieku rębności drzew w celu pozyskania dodatkowych mas surowca jest nieprawdą, rozpowszechnianą bezrefleksyjnie, bez weryfikacji źródła pochodzenia tych danych. Sposób, w jaki redakcja przedstawiła informacje oddziałuje na wyobraźnię odbiorców
i, co zrozumiałe, powoduje powszechne oburzenie. Jednakże sugestie redakcji o nieprawidłowościach
w tym zakresie są manipulacją i, co ciekawe, zostały one opublikowane jeszcze przez poznaniem stanowiska nadleśnictwa w tej sprawie. Redakcja wystosowała zapytanie do Nadleśnictwa Bircza w tej sprawie już po opublikowaniu przedmiotowego artykułu. Proszę ocenić czy tak wygląda rzetelne, obiektywne dziennikarstwo i poszukiwanie prawdy.

       Wprowadzanie takich informacji do przestrzeni publicznej miało zapewne na celu wywołanie sensacji, zapewnienie szerokiego rozgłosu i rozpoznawalności na rynku. To oczywiste,
że społeczeństwo przy tak przedstawionej sprawie będzie oburzone rzekomymi nieprawidłowościami
w działalności jednostki publicznej, gospodarującej mieniem Skarbu Państwa.

       Jako kierujący od 30 lat Nadleśnictwem Bircza zapewniam, iż realizacja zabiegów gospodarczych, wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2017-2026, przebiega w pełnej zgodności z powyższym dokumentem oraz aktualnym stanem prawnym
w tym zakresie. Przypominam także, że działalność Nadleśnictwa Bircza, jako jednostki państwowej, jest ściśle nadzorowana i podlega licznym kontrolom wewnętrznym oraz zewnętrznym. Dotychczas
nie stwierdzono, jakoby działalność naszej jednostki nosiła znamiona ‘gospodarki rabunkowej’.

       Z kolei wszystkich Państwa, którzy w trosce o nasze wspólne dobro, jakim są polskie lasy, rozpowszechniają podobne informacje, zachęcam do weryfikacji prawdziwości przekazywanych informacji u źródła. Bardzo się cieszymy, że społeczeństwo bacznie przygląda się naszej działalności
i dba o to, by nadzór nad własnością Skarbu Państwa przebiegał w sposób prawidłowy. Wszak leśnicy zarządzają kapitałem wspólnym. Niemniej jednak proszę i zachęcam do tego, by w dobie wszechobecnych w przestrzeni medialnej fake-newsów oraz nieuzasadnionego hejtu weryfikować autentyczność przekazywanych danych przed dalszym ich rozpowszechnianiem.

Zbigniew Kopczak