Asset Publisher Asset Publisher

Back

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU W 2024 R.

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU W 2024 R.

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w 2024 r. na pozycjach wykazanych w załączeniu, będą wykonywane planowe zabiegi gospodarcze z zakresu:

- pozyskania (tj. ścinka, zrywka i składowanie drewna);

- czyszczeń późnych;

- melioracji agrotechnicznych.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności gospodarczych wymienionych powyżej - Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu [podstawa prawna art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 2a i art 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2022 poz 672 ze zm.) oraz na podstawie § 22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzonego mocą Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu].

2. Szczegółowe informacje o okresowym zakazie wstępu do lasu są dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Bircza w pokoju 204 (z zakresu użytkowania lasu) w pokoju 201 oraz 202 (z zakresu hodowli i ochrony lasu).

3. Równocześnie Nadleśnictwo Bircza przypomina, że stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

- uprawy leśne do 4 m wysokości;

- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

- ostoje zwierząt;

-źródliska rzek i potoków;

- obszary zagrożone erozją.

[podstawa prawna art. 26 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672, 1726, 2311)].

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3, oznacza się tablicami z zapisem : "ZAKAZ WSTĘPU" oraz wskazania przyczyn i terminu obowiązywania zakazu [podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672, 1726, 2311)].