Asset Publisher Asset Publisher

Back

Okresowe Zakazy Wstępu Do Lasu

Okresowe Zakazy Wstępu Do Lasu

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w 2022 r. na pozycjach wykazanych w załączeniu, będą wykonywane planowe zabiegi gospodarcze z zakresu:
- pozyskania (tj. ścinka, zrywka i składowanie drewna);
- czyszczeń późnych;
- melioracji agrotechnicznych.
1. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności gospodarczych wymienionych powyżej Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.[podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach(Dz.U.z 2021 r. poz. 1275, 1718)].
2. Szczegółowe informacje o okresowym zakazie wstępu do lasu dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Bircza w pokoju 204 (z zakresu użytkowania lasu), w pokoju 201 oraz 202 ( z zakresu hodowli i ochrony lasu).

3. Równocześnie Nadleśnictwo Bircza przypomina, że stałym zakazem wstępu objęte lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją
[podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach(Dz.U. z 2021r. poz. 1275, 1718)].
4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3, oznacza się tablicami z zapisem: „ZAKAZ WSTĘPU” oraz wskazania przyczyn i terminu obowiązywania zakazu [podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, 1718)].