Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga - niebieski szlak PTTK w okolicy Huty Brzuskiej tymczasowo zamknięty

Ze względu na prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie
Brzuska w wydzieleniu 34a, znajdującym się w paśmie niebieskiego szlaku
turystycznego – szlak ten zostaje zamknięty w terminie od 23.05.2022r. do
30.06.2022r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Jemioła zagrożeniem dla drzewostanów jodłowych w Nadleśnictwie Bircza

 

Wśród wszystkich gatunków w drzewostanach Nadleśnictwa jodła niezaprzeczalnie dominuje –  zajmuje ponad 1/3 powierzchni lasów i posiada prawie 40% udziału w masie drewna. Gatunek ten występując tutaj w swoim naturalnym siedlisku znajduje u nas dogodne warunki do wzrostu i rozwoju. Drzewostany jodłowe pomimo tego, że często występują na gruntach, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu uprawiano rolniczo, wykazują się wyjątkowo dobrą jakością techniczną przy zachowaniu wysokich przyrostów na grubość. Biorąc pod uwagę dobre warunki siedliskowe, udział drzewostanów jodłowych powinien wciąż wzrastać. Zwiększająca się powierzchnia drzewostanów jodłowych powinna wynikać także z kontynuacji przebudowy drzewostanów występujących na gruntach porolnych, gdzie gatunki pionierskie zastępuje się tymi, które naturalnie powinny tu występować.

Dlaczego więc jednak, tak się nie dzieje.

Szczegółowa inwentaryzacja stanu lasu w wyniku której dokonano porównania powierzchniowego gatunków panujących, wykazała spadek udziału jodły o ok. 2,5%.Nie jest to zmiana znacząca, ale kierunek jej przebiegu przy korzystnych warunkach wzrostu i rozwoju wzbudza niepokój leśników.

Powinno być dokładnie na odwrót, dlatego leśnicy zadali sobie pytanie co jest przyczyną tak niekorzystnej tendencji?

Obserwacje stanu lasu, które ciągle prowadzone są w ramach gospodarki leśnej wykazały w końcu „skrytobójcę”. Okazał się nim, bardzo trudny do wykrycia w pierwszej fazie rozwoju półpasożyt z rodziny sandałowcowatych Viscum subspecies – czyli jemioła.

Jemioła kojarzona jest z drzewostanami sosnowymi na nizinach lub z przydrożnymi topolami, które często są nimi „oblepione”, co dobrze widać szczególnie wczesną wiosną przy braku ulistnienia. Dla większości nie wydaje się niczym groźnym, a wręcz malowniczo urozmaica krajobraz. Niestety stanowi także zagrożenie i to znaczne właśnie dla drzewostanów jodłowych. Jako gatunek światłożądny zasiedla w pierwszej kolejności najwyższe drzewa. Osłabianie starych drzew przez jemiołę, powoduje przerzedzanie się ich gęstych koron, przez co więcej światła dochodzi do dna lasu, stwarzając dogodne warunki do odnowienia naturalnego – ale nie dla jodły. Niestety opanowane przez jemiołę drzewa na skutek morderczej dla nich konkurencji z pasożytem nie owocują, przez co obsiew jest niemożliwy.

Negatywny wpływ jemioły na drzewa i drzewostany jest znany i stosunkowo dobrze udokumentowany w badaniach naukowych. Co prawda jemioła ma zdolność asymilacji składników pokarmowych, ale samo pobieranie wody i soli mineralnych z drzewa ma już dla niego zgubny wpływ. Szczególnie w okresach suszy, z którą jodła potrafi sobie poradzić, poprzez zamykanie aparatów szparkowych w igłach zabezpieczając się przed zbędną utratą wody. Natomiast jemioła, prowadzi nadal bardzo wysoką wymianę gazową skutecznie utrudniając swojemu żywicielowi walkę o przetrwanie. Kluczową rolę odgrywa wiek drzew
w aspekcie możliwości pobierania wody przez systemów korzeniowy, którego rozwój u drzew zatrzymuje się po ok. 30 latach życia. Obniżenie się poziomu wód gruntowych zmniejsza więc możliwość, a czasem wręcz uniemożliwia pobrania jej przez starsze drzewa. Mechanizm ten został zbadany i szczegółowo omówiony przez prof. Jarosława Sochę [link: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/miedzy-drzewami/68-co-z-tym-klimatem-prof-jaroslaw-socha]

Niestety walka starszych, górujących nad drzewostanem jodeł z jemiołą jest z góry skazana na klęskę.

Zdolność jemioły do asymilacji składników pokarmowych nie przeszkadza jej w korzystaniu
z zasobów żywiciela. Jak wskazują badania naukowe od 23 do 45 procent węgla w organach jemioły może pochodzić od żywiciela.

Zależność pomiędzy jemiołą i gospodarzem trwa bardzo długo. Jemioła żyje nawet do 30 lat, a na tym samym drzewie pojawiają się kolejne, kolejne i kolejne osobniki pasożyta.

Oddziaływanie czynników stresowych na drzewa w przypadku jemioły nie ma charakteru krótkotrwałego czy incydentalnego, po którym drzewo odbudowuje się. Jemioła skutecznie doprowadza swojego gospodarza do zamarcia.

Co potem?

Najsilniejszym instynktem, który występuje w przyrodzie jest instynkt do zachowania gatunku. Jemioła „czując” swój bliski koniec, który niewątpliwie nastąpi po unicestwieniu swojego gospodarza rozsiewa się na kolejne drzewa w drzewostanie korzystając z dostępu światła, który sama sobie zapewnia.

Jemioła jest gatunkiem ornitochorycznym tzn. roznoszonym przez ptaki, które żywią się jej owocami. W warunkach polskich jemiołą żywią się głównie jemiołuszki i drozdy, w tym przede wszystkim paszkot, którego łacińska nazwa Turdus viscivorus do tego nawiązuje.

Odnotowywane obecnie masowe występowanie jemioły jest najprawdopodobniej powiązane ze wzrostem liczebności paszkota, który w Polsce w ostatnich dwóch dekadach podwoił swoją liczebność. Pytanie, co jest skutkiem, a co przyczyną w tej zależności, może nie mieć odpowiedzi. Faktem jest, że ptaki pojawiają się tam, gdzie jest odpowiedni dla nich pokarm.

Znamy przyczyny i znamy skutki, co więc zrobić, aby nie dopuścić do rozpadu drzewostanów jodłowych?

Na pewno należy prowadzić ciągłe obserwacje, tak jak jest to robione obecnie. Z powodu trudności w ocenie zagrożenia należy doskonalić metody tych obserwacji. Poprzez zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) mamy obecnie możliwość obserwacji z góry koron drzewa. Natomiast dzięki użyciu odpowiedniego sprzętu fotograficznego, robiącego zdjęcia w różnych widmach światła i oprogramowania analitycznego uczącego się jak rozpoznawać nieznaczne różnice w kolorze igieł drzewa chorego i zdrowego, nie umknie nam to czego „nieuzbrojone” oko ludzkie nie dostrzeże. Precyzyjna lokalizacja drzewa opanowanego przez jemiołę pozwala na jego usunięcia, co jest jedynym skutecznym sposobem uniknięcia rozpadu całego drzewostanu. Brak tego rodzaju działań spowoduje przenoszenie się pasożyta na kolejne drzewa, które jest powodowane naturalnym dążeniem do zachowania gatunku. Proces ten będzie następował aż ostatnia jodła obumrze i rozpadnie się cały las. Oczywiście wtenczas, z braku roślin gospodarzy, jemioła również przestanie występować na tym terenie i o ile w parkach narodowych, czy rezerwatach przyrody destrukcyjne, naturalne siły przyrody są niestety tolerowane i często doprowadzają do zaniku przedmiotów ochrony tych obszarów, to w lasach gospodarczych nie można do tego dopuścić. Las gospodarczy nie spełnia tylko funkcji ochronnej ale również społeczną i gospodarczą, więc zarządzanie nim jest znacznie bardziej wymagające. Dodatkowo, zanim drzewostan osiągnie już końcowy stan naturalnego rozpadu, ten rozkład zdrowej substancji trwać będzie przez całe dziesięciolecia. Działalności jemioły, nie tylko wizualnie pozostawi po sobie bardzo negatywny obraz zniszczonego lasu, ale doprowadzi do strat materialnych majątku narodowego. Czy chcemy przez kilka pokoleń oglądać obraz lasu umierającego, aby później wydawać pieniądze na jego ponowne odbudowanie?

Leśnicy zostali powołani przede wszystkim do tego, aby nie dopuścić do rozpadu drzewostanów i podnosić ich wartość jakościową, zarówno techniczną jak i przyrodniczą. Podjąć działania, które zmierzać będą do zabezpieczenia stabilności drzewostanów jodłowych przez sukcesywne usuwanie drzew opanowanych, zapewnienia następstwa kolejnych pokoleń drzew, których systemem korzeniowy będzie bardziej rozbudowany – dostosowany do ciągle zmieniającego się klimatu, którego aktualna faza przynosi mniej opadów i większe temperatury. Jednocześnie, usuwanie opanowanych drzew pozwala na szybszą przebudowę drzewostanów z głównie jodłowych na mieszane z większym udziałem buka.

Oceniając naszą pracę każdy, kto ceni obcowanie z lasem musi sobie odpowiedzieć na pytanie – czy woli oglądać powolne umieranie starych schorowanych drzew czy też młode pokolenie, które żyje i rozwija się pod opieką starszych zdrowych jodeł.


Zasady korzystania z obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Nadleśnictwa Bircza

Zasady korzystania z obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie Nadleśnictwa Bircza.

 

Zarządzeniem nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 09.07.2020 r. zostały wprowadzone zasady korzystania z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w Nadleśnictwie Bircza.

Szczegółowe zasady korzystania z obiektówrekreacyjno-wypoczynkowych zawarte zostały w regulaminach stanowiących załącznikach nr 1,2,3,4 do w/w zarządzenia. ( dokumenty do pobrania w linku poniżej).

Informacje na temat obiektów znaleźć można na portalu http://www.czaswlas.pl/obiekty/?p=3&miejsc=Miejscowo%B6%E6&woj=9&x=56&y=6

 

Telefony alarmowe:

 

112 – centrum powiadamiania ratunkowego

 

999 – pogotowie ratunkowe

 

998 – straż pożarna

 

997 – policja 

 

Przydatne darmowe aplikacje:

mBDL -  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl  - Bank Danych o Lasach - tu znajdziesz mapy zagospodarowania turystycznego lasów na terenie całego kraju RATUNEK  -  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pagasolutions.emergencycall_pl&hl=pl - aplikacja Fundacji GOPR pomagająca zlokalizować osoby wzywające pomocy.


Wiaty turystyczne (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 16.05.22 12:42
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
16.05.22 12:42
Status: Genehmigt
Herunterladen (480k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 8 Tage 480k Herunterladen

Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 16.05.22 12:41
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
16.05.22 12:41
Status: Genehmigt
Herunterladen (818k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 8 Tage 818k Herunterladen

Parking Leśny (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 16.05.22 12:39
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
16.05.22 12:39
Status: Genehmigt
Herunterladen (692k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 8 Tage 692k Herunterladen

Regulamin Punkt Widokowy na Wzniesieniu Chomińskie (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 16.05.22 12:38
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
16.05.22 12:38
Status: Genehmigt
Herunterladen (461k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 8 Tage 461k Herunterladen

Zarządzenie 27 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 16.05.22 12:37
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
16.05.22 12:37
Status: Genehmigt
Herunterladen (36k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 8 Tage 36k Herunterladen


OFERTA POLOWAŃ

Nadleśnictwo Bircza informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się zasady sprzedaży polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (OHZ LP).

Biura polowań oraz myśliwi indywidualni mogą teraz wykupić polowanie bezpośrednio
w naszym Nadleśnictwie.

Zamówienie polowania:

Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszej oferty polowań to prosimy o przesłanie na adres e-mail  bircza@krosno.lasy.gov.pl, lub adres korespondencyjny Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza. Telefon 16 652 22 80  WNIOSEK O ORGANIZACJĘ POLOWANIA.  

 

We wniosku należy wpisać:

 1. Ilość myśliwych, którzy są zainteresowani polowaniem w naszych łowiskach.
 2. Dane myśliwych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, narodowość, serię i numer broni oraz kaliber broni, którą myśliwy zabierze na polowanie).
 3. Termin pobytu.
 4. Termin polowania.
 5. Gatunek i ilość zwierzyny, na którą by chcieli polować (w przypadku samców zwierzyny płowej również należy określić przedział wagowy trofeum).
 6. Rodzaj zakwaterowania.
 7. Rachunek bankowy grupy myśliwych lub myśliwego.
 8. Uwagi.

 

Zamówienie powinno być przesłane na 14 dni przed terminem planowanego polowania. Termin składania zamówienia może być krótszy, wyłącznie na podstawie porozumienia stron. Nadleśnictwo sprzedające polowanie po otrzymaniu zamówienia, zwrotnie prześle potwierdzenie realizacji polowania wraz z podaniem informacji o wysokości
i terminie wpłaty zaliczki (przedpłaty)
oraz numerze rachunku bankowego, na które należy wpłacić zaliczkę.

Organizator nie dopuści myśliwych do polowania, jeżeli przedpłata nie została uiszczona.

            Rozliczenie polowania odbędzie się w oparciu i na zasadach wyszczególnionych
OFERCIE CENOWEJ.

Wszystkie ceny w ofercie są cenami brutto, w których został już uwzględniony podatek VAT.

Informacje dodatkowe:

            Myśliwy, który udaje się na polowanie do Polski musi posiadać ważne:

 1. Zezwolenie na wwóz broni i amunicji.
 2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Myśliwy ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody będące skutkiem jego działania oraz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania polskiego prawa łowieckiego.

 

Do pobrania:

 1. WNIOSEK O ORGANIZACJĘ POLOWANIA.
 2. OFERTA CENOWA
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

 


Oferta na sprzedaż polowań i trofeów (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 16.05.22 08:24
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
16.05.22 08:24
Status: Genehmigt
Herunterladen (21k) DOC ODT PDF RTF SXW TXT URL anzeigen.
Versionshistorie
  Version Datum Größe  
1.0 Vor 8 Tage 21k Herunterladen


Okresowe Zakazy Wstępu Do Lasu

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w 2022 r. na pozycjach wykazanych w załączeniu, będą wykonywane planowe zabiegi gospodarcze z zakresu:
- pozyskania (tj. ścinka, zrywka i składowanie drewna);
- czyszczeń późnych;
- melioracji agrotechnicznych.
1. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności gospodarczych wymienionych powyżej Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.[podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach(Dz.U.z 2021 r. poz. 1275, 1718)].
2. Szczegółowe informacje o okresowym zakazie wstępu do lasu dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Bircza w pokoju 204 (z zakresu użytkowania lasu), w pokoju 201 oraz 202 ( z zakresu hodowli i ochrony lasu).

3. Równocześnie Nadleśnictwo Bircza przypomina, że stałym zakazem wstępu objęte lasy stanowiące:
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją
[podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach(Dz.U. z 2021r. poz. 1275, 1718)].
4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3, oznacza się tablicami z zapisem: „ZAKAZ WSTĘPU” oraz wskazania przyczyn i terminu obowiązywania zakazu [podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, 1718)].


Obszary objęte zakazem wstępy- wastwy w shapefile (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 07.04.22 12:22

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
07.04.22 12:22
Status: Genehmigt
Herunterladen (68k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 1 Monat 68k Herunterladen

Sprzedaż drewna

W przypadku zainteresowania zakupem drewna prosimy o kontakt ze Specjalistą SL ds Handlu i Marketingu:

Przemysław Tais

tel.: 166522288

tel. kom. : 600916543


cennik detaliczny na dzień 05.04.2022 (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 07.04.22 12:20
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
07.04.22 12:20
Status: Genehmigt
Herunterladen (649k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 1 Monat 649k Herunterladen

Zał. nr 1 do zarządzenie nr 21 (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 04.04.22 09:20
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
04.04.22 09:20
Status: Genehmigt
Herunterladen (280k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 1 Monat 280k Herunterladen

Zarządzenie nr 21 q sprawie okresowego zakazu wstępdu do lasu (Version 1.0)

Miniaturansicht Hochgeladen von Emilia Baraniewicz, 04.04.22 09:19
Die Erzeugung der Vorschau wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Version 1.0

Zuletzt aktualisiert von Emilia Baraniewicz
04.04.22 09:19
Status: Genehmigt
Herunterladen (105k) URL anzeigen.
Versionshistorie
Version Datum Größe  
1.0 Vor 1 Monat 105k Herunterladen

nabór zewnętrzny na stanowisko: instruktor techniczny / podleśniczy

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko: instruktor techniczny / podleśniczy

 

I. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza tel. 16 652 22 80 e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru: Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 30.03.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu zasad przeprowadzenia rekrutacji w Nadleśnictwie Bircza

III. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust.

2 (z wyłączeniem pkt. 6) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.). 2. Odbyty staż w Lasach Państwowych

3. Wykształcenie wyższe leśne

4. Posiadanie prawa jazdy kat. B

5. Posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych

 

IV. Wymagania fakultatywne (preferowane):

1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz obsługi rejestratora i stanowiska leśniczego (w tym aplikacji Leśnik, Brakarz,).

2. Znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką leśną i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.

3. Dodatkowe kwalifikacje oraz kursy przydatne na stanowisku pracy instruktora technicznego/podleśniczego

 4. Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu biurowego MS Office.

5. Znajomość języków obcych (preferowany język angielski i niemiecki)

6. Preferowane miejsce zamieszkania na terenie Nadleśnictwa Bircza

7. Pożądane cechy osobowości: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

V. Ramowy zakres wykonywanych zadań:

1. Wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.

2. Nadzór nad przebiegiem prac wykonywanych w leśnictwie systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robot.

3. Dokonywanie obmiarów robot i odbiórki drewna.

4. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. 5. Roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem, ochrony granic i majątku Nadleśnictwa, ochrona lasów i obiektów leśnych przed pożarem.

6. Wykonywanie obowiązków z zakresu ochrona przyrody.

7. Wspieranie działań Nadleśnictwa w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony po zatrudnieniu.

VI. Warunki zatrudnienia:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony - w przypadku otrzymania pozytywnej opinii pracy

3. Praca na stanowisku: instruktor techniczny do czasu zdania egzaminu do Służby Leśnej warunkującego nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz wynagradzania w Służbie Leśnej, a po zdanym egzaminie stanowisko: Podleśniczy.

4. System wynagradzania zgodny z obowiązującymi przepisami w PGL LP

5. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).

5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2), opatrzone własnoręcznym podpisem

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Instruktora Technicznego/podleśniczego, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (załącznik nr 3)

8. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać :  osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza  elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl w terminie do 14.04.2022 r. do godz. 1500 (decyduje data doręczenia) Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego”

2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

3. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

 

IX. Pozostałe informacje:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.

2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji lub telefonicznie.

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.

– 6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły elektronicznie- zostaną trwale usunięte.

7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 1500 .

 

Zbigniew Kopczak Nadleśniczy


OGŁOSZENIE Nabór zewnętrzny na stanowisko Podleśniczego lub instruktora technicznego

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko: instruktor techniczny / podleśniczy

 

I. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza tel. 16 652 22 80 e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru: Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 30.03.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu zasad przeprowadzenia rekrutacji w Nadleśnictwie Bircza

III. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust.

2 (z wyłączeniem pkt. 6) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.). 2. Odbyty staż w Lasach Państwowych

3. Wykształcenie wyższe leśne

4. Posiadanie prawa jazdy kat. B

5. Posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych

 

IV. Wymagania fakultatywne (preferowane):

1. Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz obsługi rejestratora i stanowiska leśniczego (w tym aplikacji Leśnik, Brakarz,).

2. Znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką leśną i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.

3. Dodatkowe kwalifikacje oraz kursy przydatne na stanowisku pracy instruktora technicznego/podleśniczego

 4. Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu biurowego MS Office.

5. Znajomość języków obcych (preferowany język angielski i niemiecki)

6. Preferowane miejsce zamieszkania na terenie Nadleśnictwa Bircza

7. Pożądane cechy osobowości: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

V. Ramowy zakres wykonywanych zadań:

1. Wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.

2. Nadzór nad przebiegiem prac wykonywanych w leśnictwie systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robot.

3. Dokonywanie obmiarów robot i odbiórki drewna.

4. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. 5. Roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem, ochrony granic i majątku Nadleśnictwa, ochrona lasów i obiektów leśnych przed pożarem.

6. Wykonywanie obowiązków z zakresu ochrona przyrody.

7. Wspieranie działań Nadleśnictwa w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony po zatrudnieniu.

VI. Warunki zatrudnienia:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony - w przypadku otrzymania pozytywnej opinii pracy

3. Praca na stanowisku: instruktor techniczny do czasu zdania egzaminu do Służby Leśnej warunkującego nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz wynagradzania w Służbie Leśnej, a po zdanym egzaminie stanowisko: Podleśniczy.

4. System wynagradzania zgodny z obowiązującymi przepisami w PGL LP

5. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).

5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2), opatrzone własnoręcznym podpisem

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Instruktora Technicznego/podleśniczego, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (załącznik nr 3)

8. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać :  osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza  elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl w terminie do 14.04.2022 r. do godz. 1500 (decyduje data doręczenia) Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego”

2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

3. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

 

IX. Pozostałe informacje:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.

2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji lub telefonicznie.

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.

– 6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły elektronicznie- zostaną trwale usunięte.

7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 1500 .

 

Zbigniew Kopczak Nadleśnicz