Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko referenta ds. administracji

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko referenta ds. administracji

OGŁOSZENIE
Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko
referenta ds. administracji w Dziale Administracyjno - Gospodarczym


I. Organizator rekrutacji:
Nadleśnictwo Bircza,
Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza
tel. 16 652 22 80
e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl
II. Tryb prowadzenia naboru:
Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 20.06.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu zasad przeprowadzenia rekrutacji (NK.0210.1.17.2022)
III. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
3. Dobra znajomość obsługi komputera (Windows 10, pakiet Office).
4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
5. Posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych
IV. Wymagania fakultatywne (preferowane):
1. Ukończone studia z zakresu administracji i doświadczenie zawodowe.
2. Ukończone szkolenia, kursy przydatne na aplikowanym stanowisku
3. Doświadczenie w zakresie pracy biurowej.
4. Wysokie zdolności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
5. Dyskrecja i lojalność.

6. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, dyspozycyjność.
7. Znajomość zasad prowadzenia sekretariatu.
8. Znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
V. Ramowy zakres wykonywanych zadań:
1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Nadleśnictwa.
2. Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji.
3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obiegiem dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Nadleśnictwa
4. Przyjmowanie i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentacji wewnętrznej i pism wychodzących.
5. Obsługa centrali – telefonii IP, faxu.
6. Koordynacja przyjęć interesantów.
7. Odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, rejestracja korespondencji.
8. Obsługa poczty internetowej.
VI. Warunki zatrudnienia:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Umowa o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo)- art.25 1 § 4 pkt 1 – pełnyetat
 3. Wynagrodzenie wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 roku z późniejszymi zmianami
4. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :
1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu,
adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).
3. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).
4. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2),opatrzone własnoręcznym podpisem
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
referenta ds. administracji, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (załącznik nr 3)
7. Kserokopie i skany dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym
podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Wymagane dokumenty należy składać :
osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740
Bircza; elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl (dokumenty przesłane w tej formie należy przesłać w formie czytelnych i możliwych do weryfikacji plików);w terminie do 27.06.2022 r. do godz. 1400 (decyduje data doręczenia)
Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:
„Oferta pracy na stanowisko referenta ds. administracji”
2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
3. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą
przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w
przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.
4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, bez wcześniejszego
wezwania o uzupełnienie.
IX. Pozostałe informacje:
1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu
naboru– rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu.
2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na
wskazany adres do korespondencji lub telefonicznie.
3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia
wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.
4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub
zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.
5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.
6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do
kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły
elektronicznie- zostaną trwale usunięte..
7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod
numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500.

 

 

Zbigniew Kopczak
Nadleśniczy

 

Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko.
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych
niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o
stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. administracji