Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nabór wewnętrzny na instruktura technicznego lub podleśniczego w Nadleśnictwie Bircza

Nabór wewnętrzny na instruktura technicznego lub podleśniczego w Nadleśnictwie Bircza

OGŁOSZENIE

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko: instruktor techniczny (w przypadku braku egzaminu do Służby Leśnej) podleśniczy (w przypadku zdanego egzaminu do Służby Leśnej)

I. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37 – 740 Bircza tel. 16 652 22 80 e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 06.07.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dobrych praktyk w zakresie oceny pracowników, rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania (DO.013.38.2021) oraz w oparciu o Decyzję nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 08.02.2022 r. o powołaniu komisji i ustaleniu zasad przeprowadzenia rekrutacji w Nadleśnictwie Bircza (NK.0210.1.2.2022)

III. Adresaci naboru :

Pracownicy aktualnie zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych PGL LP . Osoby, które na dzień 02.04.2020 r. posiadały status pracownika PGL LP, a których rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z wprowadzeniem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 03.04.2020 r. spójnej polityki kadrowej.

IV. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust.

2 (z wyłączeniem pkt. 6) Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.). 2. Odbyty staż w Lasach Państwowych

3. Wykształcenie wyższe leśne

4. Posiadanie prawa jazdy kat. B

5. Posiadanie samochodu prywatnego, który może być wykorzystany do celów służbowych 

V. Wymagania fakultatywne (preferowane):

1. Podstawowa znajomość Systemu lnformatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz obsługi rejestratora i stanowiska leśniczego (w tym aplikacji Leśnik, Brakarz,).

2. Znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką leśną i uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.

3. Dodatkowe kwalifikacje oraz kursy przydatne na stanowisku pracy instruktora technicznego/podleśniczego

4. Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu biurowego MS Office.

5. Znajomość języków obcych (preferowany język angielski i niemiecki)

6. Preferowane miejsce zamieszkania na terenie Nadleśnictwa Bircza

7. Pożądane cechy osobowości: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

VI. Ramowy zakres wykonywanych zadań:

1. Wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.

2. Nadzór nad przebiegiem prac wykonywanych w leśnictwie systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robot.

3. Dokonywanie obmiarów robot i odbiórki drewna.

4. Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna i innych produktów oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. 5. Roboty zabezpieczające i funkcje patrolowe w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem, ochrony granic i majątku Nadleśnictwa, ochrona lasów i obiektów leśnych przed pożarem.

6. Wykonywanie obowiązków z zakresu ochrona przyrody.

7. Wspieranie działań Nadleśnictwa w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony po zatrudnieniu.

VII. Warunki zatrudnienia:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony - w przypadku otrzymania pozytywnej opinii pracy

3. Praca na stanowisku: instruktor techniczny do czasu zdania egzaminu do Służby Leśnej warunkującego nadanie stopnia służbowego po raz pierwszy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz wynagradzania w Służbie Leśnej, a po zdanym egzaminie stanowisko: Podleśniczy. 4. System wynagradzania zgodny z obowiązującymi przepisami w PGL LP

5. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów :

1. CV wraz z listem motywacyjnym, z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresem e-mail opatrzone własnoręcznym podpisem.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

3. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie stażu zawodowego (oryginały do wglądu podczas procesu rekrutacji).

4. Kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (oryginały do wglądu podczas rekrutacji).

5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1)

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko (załącznik nr 2), opatrzone własnoręcznym podpisem

7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Instruktora Technicznego/podleśniczego, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (załącznik nr 3)

8. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone własnoręcznym i czytelnym podpisem opatrzone klauzulą „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać : 

-osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bircza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00  pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza 

-elektronicznie na adres: bircza@krosno.lasy.gov.pl w terminie do 16.02.2022 r. do godz. 1500 (decyduje data doręczenia)

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego”

2. Na kopercie należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

3. Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą przyjmowane, zostaną zwrócone na adres nadawcy bez otwierania bądź usunięte – w przypadku wpływu na pocztę elektroniczną.

IX. Pozostałe informacje:

1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu. 

2. O zakwalifikowaniu do zatrudnienia kandydat zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres do korespondencji lub telefonicznie.

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza może odstąpić od kontynuacji rekrutacji lub zakończyć rekrutację bez wyboru kandydata do zatrudnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Nadleśnictwo Bircza nie zwraca kosztów poniesionych w związku z naborem.

6. Dokumenty kandydatów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną odesłane do kandydatów na wskazany adres do korespondencji, a w przypadku ofert które wpłynęły elektronicznie- zostaną trwale usunięte..

7. Dodatkowych informacji udziela specjalista ds. pracowniczych Sylwia Dutkowska pod numerem telefonu 16 652 22 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 do 1500 .

Zbigniew Kopczak Nadleśniczy

Załączniki do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO .

2.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko.

3. Załącznik nr 3- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z chęci zysku lub z innych niskich pobudek oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych i o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Instruktora Technicznego/podleśniczeg

Materiały do pobrania